Ikona Zegara 3min.

Koncepcja CSR, drewniane ludziki

31.10.2023

Różnice między ESG a CSR. Co warto wiedzieć?

W obecnej dynamicznej rzeczywistości, gdzie aspekty społeczne, środowiskowe i korporacyjne stają się coraz ważniejsze w biznesie, terminy ESG (Environmental, Social, Governance) i CSR (Corporate Social Responsibility) często są mylone lub traktowane jako synonimy. Niemniej jednak, istnieją istotne różnice między tymi dwiema koncepcjami, które wynikają ze zmiany podejścia konsumentów i inwestorów do kwestii społecznych i środowiskowych w biznesie.

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Corporate Social Responsibility (CSR) to koncepcja, która od dawna istnieje w biznesie. Według Normy PN-ISO26000:2012, CSR oznacza odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, którą zapewnia przejrzyste i etyczne postępowanie. Unia Europejska definiuję CSR jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Aby w pełni realizować swoje zobowiązania społeczne, firmy powinny wdrożyć proces, który integruje aspekty społeczne, środowiskowe, etyczne oraz kwestie praw człowieka i konsumenta w swoje operacje biznesowe i strategiczne cele. Powinno to odbywać się we współpracy z interesariuszami, aby maksymalizować wspólną wartość zarówno dla właścicieli/akcjonariuszy, jak i dla społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto firmy powinny identyfikować, zapobiegać i łagodzić potencjalne negatywne skutki swoich działań.

Tak więc CSR to miękkie działania firmy, np. praktyki i strategie, które mają na celu zwiększenie pozytywnego wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie.

Standardy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw

Najbardziej popularnym międzynarodowym standardem, wspierającym zarówno CSR, jak i ESG, jest norma ISO 26000 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Norma ta dostarcza ogólnych wytycznych dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i jest najczęściej cytowanym dokumentem w zakresie regulacji i wytycznych dla biznesu. Nie zawiera ona wskaźników liczbowych, które można śledzić rok do roku a same działania CSR nie są audytowane. Warto dodać, że polityka CSR nie była dokumentem, na którym opierały się działania społecznej odpowiedzialności biznesu a sam obszar CSR rzadko stanowił kluczowy punkt w strategii przedsiębiorstwa.

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

• Ład korporacyjny

• Prawa człowieka

• Praktyki z zakresu pracy

• Środowisko

• Uczciwe praktyki rynkowe

• Zagadnienia konsumenckie

• Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Regulacje dotyczące kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu nabrały znaczenia wraz z rosnącym znaczeniem ESG i związanymi z nim przepisami prawnymi.

Sprawdź polityki i inicjatywy unijne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 

ESG, czyli zintegrowane podejście

ESG uzupełnia ideę CSR, poprzez konkretne działania które umożliwiają analizę i ocenę podejmowanych kroków w obszarze odpowiedzialności społecznej i odnosi się do miar pozwalających ocenić wpływ przedsiębiorstwa na środowisko (E – environmental), społeczeństwo (S – social) oraz zasady stosowania ładu korporacyjnego (G – governance). Dzięki temu możliwe jest porównanie praktyk CSR różnych firm.

Warto podkreślić, że w odróżnieniu od CSR, ESG nie jest jedynie dobrowolnym działaniem. Aktualnie obowiązujące regulacje unijne, czyli dyrektywa CSRD oraz standardy raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS, nakładają obowiązek sprawozdawczości kwestii związanych ze środowiskiem i wpływem na otoczenie społeczne. Oznacza to, że działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju będą audytowane a dane powinny być weryfikowalne oraz przedstawione w formie raportu ESG.

Więcej na temat ESG przeczytasz w naszym artykule „Co to jest ESG i dlaczego warto wdrażać je w strategię przedsiębiorstwa?

Podsumowanie

Różnice między ESG a CSR wynikają ze zimiany podejścia konsumentów i inwestorów do kwestii społecznych i środowiskowych. Dodatkowo, aktualne regulacje, takie jak dyrektywa CSRD czy Taksonomia UE, podkreślają znaczenie ESG jako narzędzia zarządzania ryzykiem i promują bardziej zrównoważone praktyki biznesowe.

 

Zaciekawił Cię obszar społecznej odpowiedzialności biznesu i pragniesz zgłębić tę tematykę?

Dołącz do szkolenia „Strategia CSR/ESG. Budowa i wdrażanie”.

Strategia CSR/ESG. Budowa i wdrażanie

Korzyści:

• szczegółowa wiedza na temat poszczególnych etapów budowania strategii ESG

• podstawy analizy CSR

• wskazówki jak wdrożyć strategię w codzienne działania biznesowe

Zbuduj strategię CSR/ESG w swojej firmie!

wróć do wszystkich wpisów