Ikona Zegara 7min.

Program rozwoju kompetencji ESG, na co składa się ESG

22.09.2023

Co to jest ESG i dlaczego warto wdrażać je w strategię przedsiębiorstwa?

W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i problemy związane z zarządzaniem zasobami naturalnymi stają się coraz bardziej palącymi zagadnieniami, zarządzanie ESG przestaje być jedynie trendem, a staje się kluczową częścią biznesu przyszłości.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju sięga roku 1972 i konferencji ONZ Środowisko człowieka. To wtedy po raz pierwszy dostrzeżono problemy ludzkości, które na początku skupiały się jedynie na zmniejszającej się ilości zasobów naturalnych. Dopiero Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, który odbył się pod hasłem Środowisko i Rozwój, postawił znak równości między czynnikami środowiskowymi a rozwojem społeczno-gospodarczym. Aktualnie, strategia zrównoważonego rozwoju to wachlarz zagadnień związanych ze środowiskiem, społecznością i ładem korporacyjnym, czyli ESG.

Pojęcie ESG nabiera coraz większego znaczenia. Skrót ten odnosi się do trzech kluczowych kategorii tematów, które organizacje powinny uwzględniać w swojej działalności: E jak Environmental (kwestie środowiskowe), S jak Social (kwestie społeczne) i G jak Governance (zarządzanie). Wdrażanie działań ESG nie tylko pomaga organizacjom radzić sobie z wyzwaniami związanymi z tematyką zrównoważonego rozwoju, ale także przyczynia się do poprawy ich efektywności i reputacji. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu tematowi i dowiedzieć się, dlaczego koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu staje się coraz bardziej istotna dla firm, inwestorów i społeczeństwa.

Co to jest ESG?

Kluczowe regulacje prawne dotyczące ESG

Dlaczego warto wdrażać ESG w organizacji?

Wnioski

Co to jest ESG?

ESG to skrót od trzech kluczowych czynników, które są używane do oceny zrównoważonej działalności i odpowiedzialności społecznej organizacji. Oto co oznaczają:

Kwestie środowiskowe (E – Environmental)

Pierwsza litera w skrócie ESG odnosi się do kategorii środowiskowej, co oznacza, że organizacje muszą zwracać uwagę na wpływ swojej działalności na stan środowiska w łańcuchu wartości. Wdrażanie zasad ESG w obszarze środowiskowym oznacza podejmowanie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, oszczędzanie zasobów naturalnych, gospodarowanie zasobami wodnymi i minimalizowanie negatywnego wpływu na ekosystemy. Firmy, które skutecznie integrują politykę klimatyczną w swojej strategii biznesowej, mogą zarówno obniżyć koszty oraz przyciągnąć klientów i inwestorów, którzy coraz częściej kierują się wartościami związanymi z ochroną środowiska.

Kwestie społeczne (S – Social)

Kwestie społecznej odpowiedzialności koncentrują się na relacjach organizacji z pracownikami, warunkami pracy, klientami, dostawcami i społecznością lokalną. Firmy, które dbają o dobrostan swoich pracowników, promują różnorodność i inkluzję oraz angażują się w społeczność, zyskują na zaufaniu i lojalności. Ponadto, społeczne inwestycje mogą pomóc w budowaniu lepszej reputacji firmy, przyciąganiu zdolnych pracowników oraz nowych inwestorów.

Zarządzanie i ład korporacyjny (G – Governance)

Ostatnia litera ESG odnosi się do zarządzania, czyli sposobu, w jaki organizacja jest kierowana i kontrolowana. Ład korporacyjny to przede wszystkim transparentność, uczciwość i etyka w działaniu. Firmom, które skupiają się na dobrych praktykach zarządzania, łatwiej uniknąć skandali i konfliktów, co ma ogromne znaczenie dla inwestorów. Ponadto, skuteczne zarządzanie może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych i zwiększeniu efektywności organizacji.

Kluczowe regulacje prawne dotyczące ESG

Istnieje wiele dokumentów regulujących zagadnienia zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Poniżej znajduje się lista najważniejszych dokumentów i inicjatyw:

Agenda 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030) to globalny plan działania przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 roku. Skupia się na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które obejmują różnorodne kwestie, m.in. eliminacja ubóstwa, ochrona środowiska, równość płci i zdrowie.

Agenda ONZ 2030

Porozumienie Paryskie przyjęte w 2015 roku, ma na celu globalne ograniczenie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2°C w stosunku do okresu przedindustrialnego. Koncentruje się na redukcji emisji gazów cieplarnianych i dostosowaniu się do zmian klimatycznych.

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) to strategia i szereg inicjatyw Unii Europejskiej mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, promowanie zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska i przejście na bardziej ekologiczny model gospodarki.

Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) to unijna inicjatywa mająca na celu rozszerzenie i ulepszenie standardów raportowania ESG przez przedsiębiorstwa.

Skupia się na wymogach dotyczących raportowania informacji związanych z aspektami społecznymi, środowiskowymi i rządzącymi oraz ma na celu zwiększenie transparentności działań firm w tych obszarach.

Taksonomia jest narzędziem regulacyjnym Unii Europejskiej, które określa, jakie działalności gospodarcze można uznać za zrównoważone pod względem ekologicznym. Koncentruje się na identyfikowaniu sektorów gospodarki, które przyczyniają się pozytywnie do celów zrównoważonego rozwoju, oraz tych, które są z nimi sprzeczne.

Raporty Forum Ekonomicznego w Davos to dokumenty przedstawiane podczas dorocznych spotkań Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Zakres tematyczny tych raportów jest szeroki i obejmuje kwestie gospodarcze, społeczne, środowiskowe i polityczne. Forum to miejsce dyskusji na temat globalnych wyzwań, takich jak nierówność, zmiany klimatyczne, innowacje i polityka światowa.

TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures) to grupa robocza powołana przez Financial Stability Board (FSB), która koncentruje się na dostarczaniu wytycznych dotyczących raportowania finansowego związanego z klimatem. Jej celem jest promowanie przejrzystego i spójnego raportowania informacji finansowych dotyczących ryzyka klimatycznego i jego wpływu na przedsiębiorstwa.

Mnogość dokumentów, wytycznych i inicjatyw sprawia, że zarządzanie ESG jest strategią równoczesnego rozpoznawania i rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowym, z uwzględnieniem wpływów finansowym i bezpieczeństwa przyszłych pokoleń.

Dlaczego warto wdrażać ESG w organizacji?

Jednym z głównych argumentów przemawiających za wdrażaniem ESG w firmach jest troska o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń oraz długoterminową stabilność przedsiębiorstw.

Istnieje wiele powodów, dla których organizacje powinny rozważyć wprowadzenie ESG w działalność organizacji:

Poprawa reputacji 

Firmy, które angażują się w kwestie ESG, zyskują lepszą reputację i budują zaufanie klientów, inwestorów i społeczności.

Wzrost znaczenia na rynku

Wielu inwestorów alokuje kapitały w firmy zrównoważone, co może przyciągnąć nowe źródła finansowania. Coraz częściej mówi się o zielonych obligacjach zielonych inwestycjach czy zielonych zamówieniach publicznych.

Mitygacja ryzyka

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju pomaga ograniczyć ryzyko związane z problemami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi w działalności własnej oraz w łańcuchu wartości. Pozwala to redukować ryzyko nieodpowiednich warunków pracy poprzez ankietę lub ocenę dostawcy.

Efektywność

Dobre praktyki ESG, w tym polityki i kodeksy, mogą pomóc w poprawie efektywności operacyjnej i obniżeniu kosztów produkcji lub utrzymania przedsiębiorstwa.

Spełnianie wymogów prawa i regulacji

W wielu krajach wprowadzane są nowe przepisy dotyczące ESG, co sprawia, że organizacje muszą dostosować się do wymagań legislacyjnych. To proces czasochłonny, jednak zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług, ich zgodność z prawem oraz minimalizowanie ryzyka w trakcie audytów przedsiębiorstwa.

Budowanie wartości pracowników

Młodsze pokolenia pracowników coraz częściej wybierają pracodawców, którzy dbają o ESG i odpowiedzialność społeczną oraz oczekują odpowiedzialnej postawy pracodawcy. Wpływa to na wzrost zaangażowania pracowników, poprawę ich dobrostanu oraz polepszanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Długoterminowy sukces

Organizacje, które uwzględniają ESG w swojej strategii, są bardziej przygotowane do długoterminowych wyzwań i zmian na rynku.

Wnioski

ESG to podejście do biznesu, które uwzględnia wpływ działalności na trzy kluczowe obszary: środowiskowy, społeczny i zarządczy, ale również wpływ tych obszarów na funkcjonowanie organizacji. Wdrażanie standardów ESG pomaga organizacjom zarządzać wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, oczekiwaniami społecznymi oraz zyskać przewagę konkurencyjną. Firmy, które inwestują w ESG, mogą budować lepszą reputację, przyciągać inwestorów i klientów, minimalizować ryzyka własne i mieć pozytywny wpływ społeczny. Dlatego warto rozważyć implementację ESG w swojej organizacji i zacząć działać na rzecz bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ESG, wprowadzić zrównoważone praktyki w działalność swojej firmy oraz poznać najnowsze trendy w tym zakresie, to zapraszamy Cię na szkolenie „ESG i zrównoważony rozwój w biznesie„.

ESG i zrównoważony rozwój w biznesie

Korzyści:

• praktyczna pomoc we wdrożeniu zrównoważonych działań,

• aktualna wiedza na temat ESG,

• szkolenie warsztatowe.

Przydatne linki:

wróć do wszystkich wpisów