Ikona Zegara 4min.

Flagi UE na tle Parlamentu Europejskiego

16.11.2023

Jak powinien wyglądać raport ESG zgodnie z dyrektywą CSRD?

Raportowanie ESG (Environmental, Social, and Governance) jest coraz ważniejszym aspektem dla firm i inwestorów, zwłaszcza tych, które podlegają obowiązkowi raportowania zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), przyjęta przez Unię Europejską, wprowadza bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące raportowania ESG. W tym artykule omówimy, jak powinien wyglądać raport ESG zgodny z dyrektywą CSRD oraz przedstawimy przykłady dobrych praktyk w raportowaniu niefinansowym.

Wymogi dyrektywy CSRD

Nowa dyrektywa CSRD nakłada na firmy publiczne i inne istotne podmioty obowiązek raportowania ESG w bardziej szczegółowy sposób. Oto najważniejsze obowiązki wynikające z dyrektywy CSRD, które powinny być uwzględnione w raporcie ESG:

1. Wyraźne określenie zakresu raportowania

Firmy muszą dokładnie określić, jakie tematy ESG są istotne dla ich działalności. To oznacza, że raporty muszą zawierać informacje na temat wpływu firmy na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Określenie tematów istotnych powinno być wynikiem badania podwójnej istotności.

2. Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Raport ESG powinien być wynikiem konsultacji z różnymi grupami interesariuszy, w tym z inwestorami, dostawcami, pracownikami, klientami i społecznością lokalną. Konsultacje są prowadzone najczęściej w formie ankiet lub wywiadów z przedstawicielami poszczególnych grup.

3. Wykorzystanie standardów raportowania

Dyrektywa CSRD wymaga, aby firmy stosowały uznane standardy raportowania European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Dotychczasowo, najczęściej wykorzystywanymi wytycznymi był standard Global Reporting Initiative (GRI) czy Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju pomagają w strukturyzacji i ujednoliceniu informacji o działaniach przedsiębiorstw w zakresie ESG.

4. Należyta staranność

To proces, w ramach którego jednostki identyfikują rzeczywiste i potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko i ludzi związane z ich działalnością, zapobiegają im, łagodzą je i rozliczają się z działań, jakie podejmują, aby im przeciwdziałać. Obejmuje oddziaływania związane z własnymi operacjami jednostki i jej łańcuchem wartości, w tym relacji biznesowych. W przypadku gdy jednostka nie jest w stanie zaradzić jednocześnie wszystkim oddziaływaniom, proces należytej staranności umożliwia priorytetowe potraktowanie działania na podstawie dotkliwości i prawdopodobieństwa oddziaływań. Proces ten opisano w instrumentach międzynarodowych Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

5. Informacje finansowe

Raporty ESG muszą być zintegrowane z danymi finansowymi i uwzględniać wpływ aspektów ESG na wyniki finansowe firmy. Dodatkowo, standardy ESRS wymagają wskazania skutków finansowych, które mogą powstać w wyniku wystąpienia ryzyk lub szans, wynikających z zależności od zasobów naturalnych, ludzkich i społecznych, zidentyfikowanych w procesie oceny istotności finansowej. Łącznie są one określane jako „wpływ, ryzyko i szanse” (IRO). Odzwierciedlają one podwójną perspektywę istotności ESRS. Przykładem możliwości i ryzyka może być np. awaria przemysłowa, wyciek wrażliwych informacji lub naruszenie praw pracowniczych.

6. Niezależność i odpowiedzialność

Dyrektywa CSRD wprowadza obowiązek audytowania raportów ESG przez niezależnych audytorów, co zwiększa wiarygodność i porównywalność rok do roku informacji zawartych w raporcie.

Przykłady dobrych praktyk

Oto kilka przykładów firm, które wdrożyły dobre praktyki w raportowaniu ESG.

Biedronka będąca częścią Jerónimo Martins Group, jest jednym z największych detalistów spożywczych w Polsce. Firma podejmuje liczne inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym:

• Zrównoważony łańcuch dostaw: Biedronka działa na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw, współpracując z dostawcami i promując lokalne produkty.

• Energia odnawialna: firma inwestuje w instalacje fotowoltaiczne na swoich placówkach, zmniejszając emisję CO2.

• Odpowiedzialność społeczna: Biedronka angażuje się w liczne inicjatywy społeczne, takie jak wsparcie dla organizacji charytatywnych i programy edukacyjne.

CEMEX to globalny lider w branży materiałów budowlanych. Firma podejmuje i raportuje wiele działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym:

• Zrównoważone materiały budowlane: CEMEX rozwija innowacyjne materiały budowlane, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 podczas budowy.

• Ochrona bioróżnorodności: firma angażuje się w ochronę miejscowych ekosystemów w obszarach, gdzie prowadzi działalność.

• Zrównoważony transport: CEMEX dąży do zmniejszenia emisji związanymi z transportem poprzez efektywne zarządzanie logistyką.

Budimex to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Praktyki zrównoważonego rozwoju w firmie obejmują:

• Zarządzanie odpadami budowlanymi: Budimex dba o właściwe gospodarowanie odpadami budowlanymi, promując ich recykling i minimalizację.

• Energooszczędność na budowach: Firma inwestuje w nowoczesne technologie, które pozwalają na oszczędność energii na placach budowy.

• Wsparcie lokalnych społeczności: Budimex aktywnie uczestniczy w działaniach społecznych, wspierając lokalne społeczności, organizacje charytatywne i programy edukacyjne.

Podsumowanie

Raportowanie ESG zgodnie z dyrektywą CSRD jest coraz bardziej istotnym elementem działalności biznesowej. Firmy objęte dyrektywą CSRD, muszą dokładnie określić zakres raportowania, konsultować się z interesariuszami, stosować standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, integrować informacje finansowe, a także poddawać swoje raporty niezależnemu audytowi. Przykłady dobrych praktyk pokazują, że firmy mogą skutecznie wdrażać zrównoważony rozwój i przyczyniać się do rozwiązania globalnych problemów, jednocześnie przynosząc korzyści swoim interesom i inwestorom.

Nie pozwól, by nowe przepisy dotyczące raportowania ESG Cię zaskoczyły. Teraz jest idealny moment, aby rozpocząć złożony proces wdrażania procedur zbierania danych ESG w Twojej firmie.
Potrzebujesz wsparcia? Chętnie pomożemy w ocenie Twojej spółki pod kątem jej przygotowania do nowych zasad i zbudujemy plan działania dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz jak możemy Ci pomóc.

CSRD ready!©

Chcesz dowiedzieć się w jakim stopniu Twoja firma spełnia wymogi dyrektywy CSRD oraz zaplanować skuteczny proces wdrożeniowy?

 

Dzięki usłudze CSRD ready!© otrzymasz precyzyjną informację o sytuacji ESG w spółce, unikniesz nieprzemyślanych inwestycji, straty czasu, a decydenci otrzymają argumenty ułatwiające podjęcie decyzji.

wróć do wszystkich wpisów