Ikona Zegara 5min.

drewniane klocki z narysowanymi grafikami dot. ESG

25.09.2023

Strategia ESG w biznesie: kierunek zrównoważonej przyszłości

W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej globalnym środowisku biznesowym, sukces firmy nie jest już tylko mierzony jej rentownością finansową. Koncepcja ESG, czyli środowiskowych, społecznych i zarządczych kryteriów, stała się integralną częścią strategii biznesowych na całym świecie. Firmy, które aktywnie wdrażają strategię ESG, dążą do osiągnięcia równowagi między zyskami a korzyściami dla środowiska, społeczeństwa i zarządzania.

Korzyści z wprowadzenia strategii ESG

Strategia ESG pomaga firmom przekształcić się w podmioty odpowiedzialne społecznie i ekologicznie. Poprzez podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo, firmy przyczyniają się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

Inwestorzy, partnerzy biznesowi oraz klienci coraz bardziej doceniają firmy, które aktywnie wdrażają strategię ESG w swojej działalności. Takie firmy często mają możliwość z korzystania z preferencyjnych warunków kredytowania lub dofinansowania inwestycji własnych, na przykład w ramach Planu Przywrócenia i Odporności (ang. The Recovery and Resilience Facility).

Klienci i konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na etyczne i zrównoważone praktyki firm. Dla wielu konsumentów istotne jest, aby komunikacja i marketing prezentowały wartości, jakie firma zaszyła w swojej strategii biznesowej oraz strategii ESG. Interesariusze oczekują autentyczności podejmowanych działań a działania greenwashing’owe są coraz łatwiej weryfikowane i piętnowane.

Dodatkowo, strategia ESG pomaga firmom identyfikować i zarządzać ryzykiem ESG związanym z kwestiami społecznymi i środowiskowymi, takimi jak wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na ciągłość pracy i produkcji, trudność z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry czy utrzymanie dobrych stosunków ze społecznościami lokalnymi. Dzięki temu firmy są bardziej odporne na potencjalne zagrożenia i mogą wdrożyć rozwiązania mające na celu minimalizowanie wpływu ryzyka na stabilność biznesową i łańcuch wartości.

Inicjatywy Unii Europejskiej w obszarze ESG

Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i strategii ESG. Warto zwrócić uwagę na następujące inicjatywy, które powinny być wskazówką do sposobu przygotowania strategii ESG i zakresu informacji, jakie powinny być w niej ujęte:

  • Europejski Zielony Ład to   inicjatywy   mające   na   celu   osiągnięcie neutralności   klimatycznej   do   2050   roku   i   promowanie   zrównoważonej produkcji oraz konsumpcji.
  • Dyrektywa o Zrównoważonych Finansach nakłada obowiązki na firmy inwestycyjne i finansowe, aby dostarczały informacje o zrównoważonych praktykach.
  • Plan Przywrócenia i Odporności UE inwestuje w projekty zielone i cyfrowe, aby przyspieszyć   transformację gospodarczą i zwiększyć odporność na kryzysy.
  • Europejski Niebieski Ład (ang. Blue Deal) to planowana inicjatywa Unii Europejskiej (UE), która ma skupiać się na zrównoważonym wykorzystywaniu i ochronie morskich zasobów, wody   morskiej oraz obszarów przybrzeżnych.
  • Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), unijna inicjatywa mająca na celu rozszerzenie i ulepszenie standardów raportowania ESG przez przedsiębiorstwa.

Co o strategii ESG mówi Dyrektywa CSRD?

Strategia firmy powinna określić, które działania wpływają lub odnoszą się do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Model biznesowy powinien być spójny ze strategią i uwzględniać główne cechy łańcucha wartości oraz opis działań, ryzyka i możliwości wynikających z oceny tematów istotnych dla firmy.

Zrównoważony rozwój w strategii spółki

Jak więc powinna wyglądać efektywna strategia ESG? Odpowiedź na to pytanie wymaga uwzględnienia wielu aspektów. Przede wszystkim strategia ESG musi być zakorzeniona w wartościach spółki i stanowić integralną część jej podstawowej strategii organizacyjnej. Kluczowe jest także przypisanie obowiązków i rozliczalności na wszystkich właściwych poziomach organizacji.

Proces budowy strategii zrównoważonego rozwoju najlepiej jest rozpocząć od dokładnej oceny aktualnej pozycji firmy. To pozwoli zrozumieć, gdzie obecnie się znajdujemy i jakie cele chcemy osiągnąć. Warto przy tym uwzględnić, w jaki sposób te cele wpisują się w misję, wizję i wartości organizacji. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiednich wskaźników i narzędzi pomiaru, które pozwolą nam monitorować postępy w osiąganiu tych celów. Wreszcie, niezbędne jest określenie konkretnych działań, jakie trzeba podjąć, aby te cele zrealizować.

Ostatecznie, sukces strategii ESG zależy od jej spójności z misją i wartościami organizacji oraz od zaangażowania wszystkich poziomów zarządzania i pracowników.

Strategia ESG scenariusze

 

Budowa strategii ESG: najważniejsze etapy i zasady

1.     Ustalenie potrzeb. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, co firma chce osiągnąć za pomocą strategii ESG. Jakie cele chcemy zrealizować i na jakie pytania ma odpowiedzieć strategia?

2.     Analiza Odpowiedzialności i Wpływów. Następnie należy dokładnie przeanalizować, które obszary ESG są istotne dla firmy oraz jakie jest jej oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

3.     Związek z Wyzwaniami Zrównoważonego Rozwoju. Strategia ESG powinna uwzględniać globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju, takie jak zmiany klimatyczne i nierówności społeczne.

4.     Analiza Obecnych Praktyk. Warto przeanalizować obecne praktyki firmy związane z ESG i określić, co można poprawić.

5.     Analiza Otoczenia. Perspektywa interesariuszy, w tym klientów, inwestorów i partnerów biznesowych, powinna być uwzględniona.

6.     Analiza Praktyk Branży i Konkurencji. Warto zbadać, jakie praktyki są stosowane w branży i przez konkurencję.

Czego unikać podczas wdrażania strategii ESG?

W procesie budowy strategii zrównoważonego rozwoju podstawowym elementem jest edukacja Zarządu, pracowników oraz wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki temu będzie im łatwiej zrozumieć potrzebę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w firmie, a co za tym idzie zaangażować się w osiąganie celów wyszczególnionych w strategii.

Inną ważną kwestią jest dobra komunikacja z interesariuszami, wszyscy zaangażowani powinni być świadomi postępów we wdrażaniu oraz informowani o sukcesach. Warto pamiętać, że budowa i wdrażanie strategii to nie tylko praca zespołu ESG, ale całej organizacji i jej partnerów.

Podsumowanie

Strategia ESG stała się nieodłączną częścią strategii biznesowych na całym świecie. Firmy, które aktywnie wdrażają te kryteria, mają szansę zarówno przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, jak i czerpać korzyści finansowe, zyskując zaufanie inwestorów i klientów. Jednocześnie, globalne trendy w zakresie ryzyk ESG podkreślają konieczność podejmowania działań na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Inicjatywy Unii Europejskiej stanowią ważny kierunek dla firm, które dążą do osiągnięcia sukcesu w ramach strategii ESG.

Dążenie do równowagi między zyskami a korzyściami dla otoczenia i społeczeństwa to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na tworzenie lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Planujesz wdrożenie strategii ESG dla swojej firmy? Chcesz uporządkować swoje działania na strategicznym poziomie? Potrzebujesz konkretnego planu działań oraz praktycznych narzędzi i wskazówek?

Dołącz do szkolenia „Strategia CSR/ESG. Budowa i wdrażanie”.

Strategia CSR/ESG. Budowa i wdrażanie

Korzyści:

• szczegółowa wiedza na temat poszczególnych etapów budowania strategii ESG,

• podstawy analizy CSR,

• wskazówki jak wdrożyć strategię w codzienne działania biznesowe.

 

Nie zwlekaj, zapisz się teraz i rozpocznij pracę nad zrównoważoną przyszłością Twojej firmy!

wróć do wszystkich wpisów