Ikona Zegara 0min.

RAPORT „ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W POLSCE”

Raport stanowi część europejskiego Raportu na temat zarządzania różnorodnością i powstał w ramach międzynarodowego projektu CSR/Diversity Project.

Publikację oparto na: analizie raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki“ z lat 2004-2008 , wynikach badań projektu Gender Index; raporcie „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza“; oraz wywiadach pogłębionych z przedstawicielami/przedstawicielkami 7 wybranych firm.

Publikacja jest opisem polskiej specyfiki zarządzania różnorodnością oraz dobrych praktyk firm w tym obszarze. Autorką jest Magdalena Gryszko, a komentarzem Raport opatrzyła dr Ewa Lisowska.

Wśród głównych tematów objętych Raportem znajdują się:
1. Uwarunkowania gospodarcze, prawne i społeczno-kulturowe CSR i zarządzania różnorodnością w Polsce.
2. Rola głównych interesariuszy CSR/Diversity w Polsce.
3. Dobre praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością i równością szans opisane na podstawie wywiadów pogłębionych.
4. Motywacje, bariery i czynniki sukcesu wdrażania zarządzania różnorodnością w Polsce.

wróć do wszystkich wpisów