Standardy CSR

Ogłoszenie przyjęcia międzynarodowej normy ISO2600 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, 03.11.2010.

Jak pomagamy?

Jesteśmy ekspertami we wdrażaniu wiodących standardów CSR i ich integracji z istniejącymi w organizacji procesami,  w tym z:

  • GRI
  • norma ISO 26000
  • seria AA1000
  • wytyczne OECD
  • Principles of Responsible Banking
  • TCFD/Wytyczne KE dot. kwestii klimatycznych
  • UN GC

Pomożemy Ci przełożyć normy i standardy na specyfikę naszego regionu i Twojej branży, tak by stanowiły rzeczywiste wsparcie dla działań, były maksymalnie przyjazne i przydatne menedżerom i pracownikom.

Wdrażamy modele i narzędzia, które służą naszym klientom w codziennym posiłkowaniu się normami i standardami w sposób, który zwiększa efektywność ich działań oraz trafność podejmowanych decyzji.

Aktywnie promujemy wykorzystywanie w praktyce normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000, w której opracowywaniu braliśmy udział na poziomie międzynarodowym jak również w polskim tłumaczeniu. Wdrażamy ISO 26000 u naszych klientów i korzystamy z ISO 26000 w procesach wytyczania celów strategicznych CSR i zrównoważonego rozwoju.

Pomagaliśmy przy wdrożeniu takich standardów jak m.in. GRI G3, G3.1, G4, GRI Standards, PN-ISO 26000:2012, ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania interesariuszami, AA1000, UN Global Compact, SA8000, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Na co dzień w naszej pracy, bierzemy pod uwagę szereg międzynarodowych wytycznych.

Odnosimy się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-30. Prezentujemy Cele w sprawozdawczości firm i włączamy je do strategii i polityk. Co roku Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu upływa pod hasłem wybranych Celów.


Przydatne materiały


Jak zyskać na odpowiedzialności?

Wydana przez nas krótka publikacja dla CEO i executives pokazująca w przekrojowy sposób tematykę zarządzania CSR, w tym strategii. Przewodnik wyjaśnia również założenia normy ISO 26000.

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430