31.10.2023

Różnice między ESG a CSR. Co warto wiedzieć?

Różnice między ESG a CSR. Co warto wiedzieć?

W obecnej dynamicznej rzeczywistości, gdzie aspekty społeczne, środowiskowe i korporacyjne stają się coraz ważniejsze w biznesie, terminy ESG (Environmental, Social, Governance) i CSR (Corporate Social Responsibility) często są mylone lub traktowane jako synonimy. Niemniej jednak, istnieją istotne różnice między tymi dwiema koncepcjami, które wynikają z ewolucji podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Corporate Social Responsibility (CSR) to koncepcja, która od dawna istnieje w biznesie. CSR koncentruje się na społecznym wpływie działalności przedsiębiorstwa oraz jego stosunkach z interesariuszami. To podejście zakłada, że przedsiębiorstwo ma obowiązek podejmować działania na rzecz dobra społeczeństwa i jego toczenia, nie tylko z myślą o zysku dla akcjonariuszy. CSR najczęściej skupia się na działaniach charytatywnych, filantropijnych, inwestycjach społecznych i etyce biznesowej.

Jednakże, CSR ma swoje ograniczenia. Brak precyzyjnych standardów i wskaźników do niedawna sprawiał, że działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu były często subiektywne i trudne do oceny. To sprawiało, że przedsiębiorstwa skupiały się na działalności charytatywnej w celu poprawy wizerunku, bez rzeczywistego wpływu na zrównoważony rozwój.

Standardy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw

Najbardziej popularnym międzynarodowym standardem, wspierającym zarówno CSR, jak i ESG, jest norma ISO 26000 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Norma ta dostarcza ogólnych wytycznych dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i jest najczęściej cytowanym dokumentem w zakresie regulacji i wytycznych dla biznesu. Nie zawiera ona wskaźników liczbowych, które można śledzić rok do roku a same działania CSR nie są audytowane. Warto dodać, że polityka CSR nie była dokumentem, na którym opierały się działania społecznej odpowiedzialności biznesu a sam obszar CSR rzadko stanowił kluczowy punkt w strategii przedsiębiorstwa.

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

• Ład korporacyjny

• Prawa człowieka

• Praktyki z zakresu pracy

• Środowisko

• Uczciwe praktyki rynkowe

• Zagadnienia konsumenckie

• Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Regulacje dotyczące kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu nabrały znaczenia wraz z rosnącym znaczeniem ESG i związanymi z nim przepisami prawnymi.

Sprawdź polityki i inicjatywy unijne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

CSR obszary odpowiedzialności

ESG, czyli zintegrowane podejście

ESG (Environmental, Social, Governance) uzupełnia ideę CSR, integruje działania społeczne ze środowiskowymi i coraz częściej stanowi fundament strategii biznesowych. W odróżnieniu od CSR, ESG nie jest jedynie dobrowolnym działaniem. Aktualnie obowiązujące regulacje unijne, czyli dyrektywa CSRD oraz standardy raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS, nakładają obowiązek sprawozdawczości, w tym kwestii związanych m.in. z wpływem na otoczenie społeczne. Oznacza to, że działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju (w tym społecznej odpowiedzialności biznesu) będą audytowane a dane powinny być weryfikowalne oraz przedstawione w formie raportu ESG.

Więcej na temat ESG przeczytasz w naszym artykule „Co to jest ESG i dlaczego warto wdrażać je w strategię przedsiębiorstwa?

Podsumowanie

Różnice między ESG a CSR wynikają z ewolucji podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej. CSR skupiało się na charytatywnym podejściu i działaniach społecznych, podczas gdy ESG odnosi si do to bardziej zintegrowane podejście, które uwzględnia zarówno kwestie społeczne, środowiskowe, jak i zarządcze. Aktualne regulacje, takie jak dyrektywa CSRD czy Taksonomia, podkreślają znaczenie ESG jako narzędzia zarządzania ryzykiem i promują bardziej zrównoważone praktyki biznesowe, w tym w kontekście działalności społecznej. Norma ISO 26000 dostarcza ogólnych wytycznych, które mogą być stosowane zarówno w ramach CSR, jak i ESG.

Warto zaznaczyć, że zarówno ESG, jak i CSR są istotnymi aspektami dzisiejszej działalności biznesowej i mają potencjał do tworzenia wartości dla przedsiębiorstw, społeczeństwa oraz środowiska. W miarę jak obie te koncepcje rozwijają się i ewoluują, przedsiębiorstwa będą musiały dostosowywać swoje podejścia, aby sprostać coraz bardziej wymagającym oczekiwaniom interesariuszy i wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Zaciekawił Cię obszar społecznej odpowiedzialności biznesu i pragniesz zgłębić tę tematykę?

Dołącz do szkolenia:

ręka mężczyzny robiąca szkic wykresu szarym długopisem na kartce papieru

Strategia CSR/ESG. Budowa i wdrażanie

Ikona kalendarza

23.11.2023, godz. 10:00

Korzyści:

  • szczegółowa wiedza na temat poszczególnych etapów budowania strategii ESG
  • podstawy analizy CSR
  • wskazówki jak wdrożyć strategię w codzienne działania biznesowe