Ikona Zegara 3min.

drewniane kostki z grafikami dot. ESG i z napisem 2024 na tle drzew

31.01.2024

Trendy ESG 2024. Dyrektywa CSRD

Transformacja modeli biznesowych i podejścia do raportowania wynikająca z dyrektywy CSRD i wprowadzenia standardów ESRS to główne trendy ESG w 2024.

W 2024 roku zaobserwujemy dynamiczne zmiany w sposobie raportowania działań ESG. Rok 2024 jest pierwszym rokiem, za który wybrane spółki są zobowiązane przygotować raport zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywą CSRD i nowymi standardami raportowania ESRS. Oznacza to wyzwanie dla organizacji, jej pracowników, ale również przedstawicieli firm zewnętrznych, zaangażowanych w poszczególne procesy i analizy. Nowe standardy wymagają kompleksowego podejścia do własnej działalności i jej wpływu na kwestie ESG, a także pytają o plany, analizy i projekty do tej pory nierealizowane przez organizacje lub opisywane w sposób skrótowy.

Poniżej przedstawiamy pięć głównych wyzwań i szczegółowych trendów ESG w nadchodzącym roku, które wynikają z nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS.

 

Integracja ESG w DNA organizacji

Dyrektywa CSRD wymaga integracji ESG ze strategią biznesową. To oznacza, że kwestie zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględniane w modelu biznesowym i każdym aspekcie operacyjnym, politykach czy zarządzaniu co wpływa zarówno na sposób zbierania danych jak i podejście do prowadzenia działalności, relacji biznesowych, zatrudnienia i relacji z interesariuszami.

  • Analiza podwójnej istotności

Ocena istotności oddziaływania i istotności finansowej uwzględnia trzy zasadnicze kroki (zgodnie z Draft EFRAG IG 1 Materiality Assessment):

  1. poznanie kontekstu działania organizacji – przegląd swojej działalności, relacji biznesowych, interesariuszy oraz lokalizacji, w których organizacja prowadzi działalność (zgodnie z ESRS 2 SBM-1);
  2. identyfikacja oddziaływań, ryzyk i szans IRO (które bezpośrednio wpływają na analizę odporności organizacji), które są niezbędne do dalszej oceny;
  3. ocena i określenie istotnych oddziaływań, ryzyk i szans, w tym uwzględnienie perspektywy finansowej.

Więcej o analizie istotności dowiesz się TUTAJ.

  • Plan transformacji

Plan powinien dostarczyć informacji o dotychczas podjętych, aktualnie prowadzonych oraz planowanych działaniach, które organizacja podejmuje w celu zapewnienia, że strategia i model biznesowy uwzględniają przejście na zrównoważoną gospodarkę. Plan powinien obejmować zarówno cele jak i inwestycje czy rozwiązania mające na celu redukcję emisji własnych czy działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu (tzw. dźwignie dekarbonizacji).

  • Analiza odporności

Analiza odporności opisuje odporność strategii i modelu biznesowego organizacji w odniesieniu do zmian klimatu (zgodnie z ESRS 2 SBM-3). Analiza powinna obejmować opis zakresu analizy, sposobu jej wykonania, w tym analizę scenariuszy klimatycznych (RCP) dla lokalizacji w których prowadzona jest działalność organizacji lub jej łańcuch dostaw. Analiza powinna być wykonana z uwzględnieniem różnych perspektyw czasowych oraz dostępnych danych szczegółowych, w tym danych ilościowych.

  • Zarządzanie łańcuchem wartości

Zarządzanie i ujawnianie informacji o łańcuchu dostaw oznacza szczegółową analizę wpływów i informacji o dostawcach usług, z którymi organizacja podejmuje współpracę. Oznacza to m.in. analizę informacji uzyskanych od dostawców w kontekście warunków zatrudnienia czy mierzenia emisji CO2, posiadanych polityk w zakresie zgłaszania naruszeń czy informacji o wpływie ich działalności na środowisko. Należy pamiętać, że dostawcami są najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które nie będąc bezpośrednio zobligowane do raportowania zrównoważonego rozwoju, będą zobowiązane do przekazania pewnych informacji organizacjom, które są zobligowane do raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, rok 2024 przyniesie ze sobą nowe wyzwania i możliwości dla organizacji w obszarze ESG. Firmy, które skoncentrują się na integracji zasad zrównoważonego rozwoju w swoje DNA, dostosowaniu się do globalnych standardów raportowania, dokładnych analiz swojej działalności i transformacji modelu biznesowego, mogą osiągnąć trwały sukces, pozyskując jednocześnie zaufanie konsumentów i inwestorów. W dzisiejszym świecie, ESG to nie tylko kwestia społecznej odpowiedzialności, ale także klucz do spełniania obowiązujących regulacji, zrównoważonego wzrostu i przetrwania na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Zaciekawił Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej na temat bieżących trendów ESG?

Obejrzyj nagranie naszego webinaru: „ESG w spółce. Trendy 2024″.

 

CSRD ready!©

Sprawdź gotowość swojej spółki do spełnienia wymogów dyrektywy CSRD!

wróć do wszystkich wpisów