11.02.2010 r.

CSR w kontekście prawnym

Daria Bukalska

Osoby poszukujące informacji i publikacji nt. społecznej odpowiedzialności biznesu w ujęciu prawnym, powinny sięgnąć po książkę Macieja Bernatta „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy”.

Autor w sposób przystępny dla czytelnika przedstawia analizę regulacji prawnych odnoszących się do społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), a także to, w jaki sposób prawo może wpływać na upowszechnianie oraz skuteczne wdrażanie zasad CSR, zarówno na gruncie międzynarodowym jak i w świetle polskiego prawodawstwa.

Książka podzielona jest na cztery części. W pierwszym, wprowadzającym rozdziale, autor zaznajamia czytelnika z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, przedstawia jej historię oraz współczesne ujęcie tego zagadnienia. Dodatkowo omówione zostały wybrane zagadnienia z praktyki realizowania CSR przez przedsiębiorców, m.in. współpraca firm z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, zasada corporate governance, usługi pro bono, jak również dokładne zestawienia zasad certyfikacji i promowania społecznej odpowiedzialności biznesu.

W drugim rozdziale dotyczącym „Instrumentów i prawodawstwa międzynarodowego” autor przedstawia najważniejsze dokumenty i regulacje z zakresu prawa międzynarodowego organizacji i instytucji międzynarodowych (m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy Unii Europejskiej) oraz ich odniesienie do CSR.

W tym rozdziale warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawy wątek dotyczący przedsiębiorstw transnarodowych i tego, jak regulacje prawa międzynarodowego mogą wpływać na ich działalność z zakresu etycznego postępowania i wdrażania zasad CSRu.   

Trzeci rozdział odnosi się do relacji między Konstytucją RP a społeczną odpowiedzialnością biznesu, zaś rozdział czwarty jest szczegółową analizą i zestawieniem norm wypływających z Konstytucji RP a norm społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor analizuje zarówno prawny aspekt oddziaływania Konstytucji RP na stosunki między podmiotami prywatnymi, jak również zestawia konkretne zapisy z prawodawstwa polskiego w odniesieniu do norm CSR.

Maciej Bernatt w swojej publikacji podjął temat społecznej odpowiedzialności biznesu w mało popularnym, ale ważnym ujęciu. Prawo i normy prawne wynikające z prawodawstwa zarówno międzynarodowego, jak i krajowego mogą bezpośrednio wpływać na upowszechnianie się zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Warto zapoznać się z tą książką ze względu ciekawe przedstawienie tematu i liczne przykłady oraz casusy, które pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

Maciej Bernatt, „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Przedmowa wraz z wybranymi elementami publikacji [PDF]

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop