30.09.2010 r.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”

Cemex aktywnie wdraża globalną koncepcję zrównoważonego rozwoju. Konsekwencją tych działań było powstanie wiosną 2009 roku Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

Cel projektu

Głównym jej celem jest realizacja społecznego zaangażowania i wspieranie ważnych przedsięwzięć obywatelskich – po to, aby coraz lepiej działać dla wspólnego dobra.

Zgodnie z globalnym modelem Cemex, dotyczącym budowania relacji z lokalnymi społecznościami, założeniem Cemex Polska w tym zakresie jest wyjście poza tradycyjną formułę pomocy.

Inicjatywy podejmowane przez firmę z myślą o lokalnych społecznościach realizowane są w duchu idei: „wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać”.

Działania

Działania Fundacji koncentrują się na budowaniu dobra publicznego w zakresie m.in. nauki, edukacji, ekologii, kultury, sztuki, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spośród aktywności, poprzez które Fundacja realizuje zamierzone cele, wymienić można: konkursy i szkolenia, wspieranie projektów, organizację zawodów sportowych dla najmłodszych, darowizny finansowe i rzeczowe oraz wiele innych inicjatyw.

Fundacja dąży do dialogu pomiędzy biznesem a lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi.

Projekty proekologiczne

Jedną z inicjatyw związanych z ochroną różnorodności biologicznej, jakie wsparła firma Cemex, był projekt LIFE-Wodniczka, w który zaangażowane były także organizacje pozarządowe oraz parki narodowe z trzech krajów.

Celem przedsięwzięcia, zainicjowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, było zapobieganie wyginięciu populacji wodniczki oraz ulepszenie i zwiększenie obszaru siedlisk tego chronionego gatunku.

Inicjatywa zakończona została sukcesem. W miejscu zarastających krzewami cennych łąk torfowiskowych można ponownie spotkać czajki, krwawodzioby i rycyki, a przede wszystkim obserwować powrót wodniczki.

Gatunek ten zajął już ponad 250 hektarów poprzednio utraconych siedlisk, a jego liczebność na terenach objętych projektem wzrosła.

Projekty społeczne

Wśród działań Cemex skierowanych do dzieci, wymienić można kampanię społeczną „Widać mnie! – jestem bezpieczny”. Działania prowadzone były wspólnie przez Fundację Cemex „Budujemy Przyszłość” oraz Fundację 7 dni.

Kampania miała na celu propagowanie bezpieczeństwa dzieci na drogach oraz kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego zachowania pieszych jako uczestników ruchu drogowego.

Szczególną uwagę organizatorzy zwracali na stosowanie specjalnych, odblaskowych elementów przypinanych do ubrania lub roweru. Kampanii towarzyszył festyn, który zorganizowany został w Rędzinach.

Uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej podczas zabawy uczyli się, jak postępować, by droga do szkoły była jak najbezpieczniejsza. Imprezie towarzyszyły liczne konkursy i zabawy z nagrodami.

Współpraca lokalna

Dwa razy w roku Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość” udziela wsparcia poprzez przyznanie dotacji projektom o zasięgu regionalnym, związanym z miejscowościami, w których prowadzi działalność.

Wnioski zgłaszane są do grup tematycznych: Edukacja, Ekologia, Kultura, Programy obywatelskie i Sport.

W bieżącym naborze dotacje otrzymały fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i szkoły, które firma Cemex wesprze m.in. w zakresie szeroko rozumianej edukacji i dożywiania dzieci, a także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach i dbałości o ochronę środowiska.

W ostatniej edycji konkursu, wzięły udział 94 projekty, zgłoszone przez organizacje oraz stowarzyszenia obywatelskie z 22 miast.

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop