07.12.2009 r.

Fundacja PricewaterhouseCoopers “Podaruj siebie”- od idei do fundacji

Coraz więcej firm zastanawia się nad  powołaniem fundacji korporacyjnej. Poniżej przedstawiamy case study Fundacji "Podaruj się", który obrazuje proces powstania fundacji i jej rolę w strategii CSR firmy PricewaterhouseCoopers. Dowiedz się więcej...

PricewaterhouseCoopers (PwC) to globalna firma konsultingowa specjalizująca się w usługach doradczych, audytorskich i podatkowych. Niemal od początku swojej obecności w Polsce, pracownicy firmy angażowali się w działania, które miały na celu wsparcie potrzebujących.

Inicjatywy te miały głównie charakter dobroczynny i wiązały się z organizowaniem zbiórek pieniężnych podczas wydarzeń firmowych (np. corocznego balu PwC). Pracownicy PwC angażowali się w różnego rodzaju przedsięwzięcia: od wspierania szeroko pojętej kultury i sztuki po działania edukacyjne i charytatywne. Mimo zaangażowania pracowników, podejmowane aktywności były jednak doraźne i rozproszone.

Pomysł na Fundację

Plany stworzenia fundacji w firmie PricewaterhouseCoopers sięgają 2004 roku. Wtedy to Iwona Smith - lider zespołu ds. etyki w firmie i jednocześnie partner zarządzający w dziale doradztwa podatkowego - została uczestniczką programu „Ulisses”, organizowanego przez PwC na poziomie globalnym. Program ten ma na celu wykorzystanie wiedzy doradczej i finansowej pracowników PwC w środowisku całkowicie odmiennym od tego, w którym przebywają na co dzień. Uczestnicy programu Ulisses angażują się w działania dobroczynne w państwach rozwijających się.

Iwona Smith, zainspirowana działaniem programu, podjęła się przeniesienia tej idei na grunt polski. We współpracy z osobami, które w naszej firmie prowadziły już podobne działania, podjęto decyzję o stworzeniu Fundacji PwC. Dzięki temu działania społeczne w PwC zyskały większe usystematyzowanie. Nadane im zostały konkretne cele, które można było jeszcze sprawniej realizować, dzięki zorganizowanej strukturze fundacji. Jednak aby powstanie fundacji było możliwe, kluczowe okazało się zaangażowanie kierownictwa firmy, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie całego procesu.

Początki

Powołanie fundacji w ramach firmy wymagało podjęcia kilku niezbędnych kroków. Po pierwsze, przeanalizowano dotychczasowe działania społeczne firmy. Celem było sprawdzenie, od czego zależał sukces jednych i ewentualna porażka innych inicjatyw, a następnie wybrać takie, które okażą się kluczowe oraz najbardziej efektywne dla otoczenia. Ta analiza pozwoliła wyciągnąć wnioski odnośnie kierunków i form przyszłych działań fundacji.

Na tym etapie bardzo istotne było także zorientowanie się, w jakie działania społeczne chcieliby angażować się sami pracownicy firmy. W tym celu przygotowano specjalną ankietę, której wyniki pokazały, że najbardziej preferowanym obszarem ich deklarowanej aktywności społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wkrótce fundacja otrzymała również swoją indywidualną nazwę - „Podaruj siebie”.

W statucie Fundacji zapisano, że „celem Fundacji jest prowadzenie działalności dobroczynnej mającej na celu stwarzanie szans poprawy warunków życiowych oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom i rodzinom” wykluczonym społecznie. Wykluczenie to mogło wynikać „z ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, zdarzenia losowego I sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy...”.

W 2005 roku Fundacja postanowiła rozpocząć starania o status organizacji pożytku publicznego. Finalnie Fundacja PricewaterhouseCoopers otrzymała status OPP dnia 30.08.2005 r., dzięki czemu obecnie może starać się o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – w szczególności od swoich pracowników.

Działalność Fundacji

W pierwszej fazie istnienia fundacji jej działalność koncentrowała się wokół 4 obszarów: granty dla organizacji pozarządowych zajmujących się wykluczeniem społecznym, wolontariat pracowniczy, zbiórki finansowe oraz promocja integracji społecznej.

W 2007 roku Fundacja ogłosiła konkurs grantowy, którego celem było wyłonienie oraz nagrodzenie wzorcowych programów integracji społecznej realizowanych przez organizacje trzeciego sektora. Zaproszenie do udziału w konkursie wystosowano do wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce zajmujących się kwestią wykluczenia społecznego. Granty w wysokości do 20.000 złotych powędrowały do pięciu organizacji działających w różnych zakątkach kraju: Skarżysku-Kamiennej, Częstochowie, Warszawie, Suwałkach i Łodzi.

Wolontariat pracowniczy w PwC umożliwia każdemu pracownikowi przeznaczenie w ramach czasu pracy 3 godzin w miesiącu na działania wolontariackie. Pracownik może skorzystać z opcji zaproponowanych przez Fundację (np. odwiedziny w szpitalu u chorych dzieci), może też sam zgłosić swoje zainteresowanie wolontariatem w wybranej przez siebie organizacji.

W ramach wolontariatu istnieje także możliwość zorganizowania wyjazdu grupowego, podczas którego cele społeczne realizowane są przy jednoczesnej integracji zespołu. Pracownicy mogą także zaangażować się w wolontariat w oparciu o program „Starszy Brat – Starsza Siostra”. W ramach tego programu pracownicy podejmują pracę z dzieckiem przez okres jednego roku i wspierają swojego przybranego „brata” lub „siostrę” w rozwoju edukacyjnym i osobowościowym. Ponadto firma umożliwia pracownikom realizację własnych pomysłów na działania społeczne i wolontariat poprzez konkurs „I Ty możesz zostać Supermanem”, w ramach którego pracownicy mogą otrzymać granty na działania edukacyjno-społeczne skierowane do dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie.

Zbiórki to kolejny element działalności Fundacji. Podczas różnego rodzaju wydarzeń firmowych skierowanych do partnerów, pracowników czy alumnów (byłych pracowników) organizowane są zbiórki pieniędzy na rzecz współpracujących z firmą organizacji pozarządowych. Prowadzone są także zbiórki najróżniejszych przedmiotów na rzecz potrzebujących (ubrania, zabawki etc. ). W 2009 roku wspólnie z Bankiem Drugiej Ręki przeprowadzono akcję „Daj rzeczom drugie życie” polegającej na zbiórce sprzętów AGD i RTV, sprzętu sportowego, ogrodowego i artykułów dziecięcych. W wyniku akcji zebrano kilkadziesiąt darów, które przekazano ubogim rodzinom na Powiślu. Ponadto firma angażuje się w cykliczne akcje krwiodawstwa, w których bierze udział coraz więcej pracowników.

Fundacja zajmuje się również promocją integracji społecznej i aktywnie włącza się w debatę publiczną w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i innym problemom społecznym. Działania te realizowane są poprzez udział przedstawicieli Fundacji w różnych dyskusjach i projektach na poziomie rządowym i pozarządowym o tematyce społecznej.

Program Usług PRO BONO

Zgodnie z przyjętą w 2008 roku „Strategią odpowiedzialności PricewaterhouseCoopers  Polska”, w obszarze zaangażowania społecznego głównymi celami są:
1) prowadzenie działalności PRO BONO na rzecz strategicznych organizacji pozarządowych w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników PwC
2) wspieranie zmian prawnych prowadzących do poprawy sytuacji w określonych sprawach społecznych,
3) inicjowanie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi, pracownikami PwC, klientami etc.
4) angażowanie pracowników w działania społeczne poprzez organizowanie wyjazdowych akcji na rzecz pomocy konkretnym społecznościom

W obszarze zaangażowania społecznego kluczowym zadaniem jest zatem wspieranie sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz dobra społecznego. Takie działanie jak najbardziej wpisuje się w odpowiedzialność firmy doradczej, bazuje na najistotniejszym zasobie firmy, czyli ludziach, i adresuje istotny problem związany z kwestią efektywnywności organizacjami pozarządowymi.

Program Usług PRO BONO polega na świadczeniu nieodpłatnie profesjonalnych usług doradczych na rzecz organizacji non-profit. Konsultanci PricewaterhouseCoopers w godzinach pracy angażują się w projekty doradcze, audytorskie i podatkowe na rzecz organizacji pozarządowych. Dzięki Programowi Usług PRO BONO pracownicy firmy mogą dzielić się ze społeczeństwem swoją wiedzą i umiejętnościami, przez co mogą wspierać rozwój i efektywność trzeciego sektora w Polsce.

Strategiczne zaangażowanie w Program Usług PRO BONO ma służyć:
- umacnianiu zdolności instytucjonalnych Trzeciego Sektora,
- budowaniu wiedzy Trzeciego Sektora w zakresie profesjonalnego zarządzania,
- wspieraniu realizacji celów organizacji non-profit,
- wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami firmy doradczej a pracownikami sektora non-profit
- pomocy w rozwiązywaniu ważnych problemów trzeciego sektora.

Z punktu widzenia kierownictwa firmy PricewaterhouseCoopers, uważam, że Program Usług PRO BONO w sposób najbardziej optymalny pozwala na realizację społecznego zaangażowania firmy doradczej poprzez dzielenie się z organizacjami pozarządowymi naszą profesjonalną wiedzą i doświadczeniem. Wierzymy, że działania PRO BONO mają głęboki sens i przyczyniają się zarówno do rozwoju naszych pracowników, jak i organizacji działających na rzecz dobra społecznego” – powiedziała Iwona Smith, Prezes Zarządu Fundacji PricewaterhouseCoopers i Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Osiągnięcia

Do tej pory udało się zrealizować kilkadziesiąt projektów PRO BONO, m.in. badania sprawozdań finansowych dla Federacji Polskich Banków Żywności, Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Fundacji AmCham, doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla AIESEC Polska. Największym jednak osiągnięciem są efekty dwóch projektów realizowanych przez dział doradztwa podatkowego.

W 2008 roku w wyniku merytorycznego zaangażowania pracowników PwC udało się doprowadzić do zmiany przepisów dot. opodatkowania darowizn żywnościowych. Eksperci podatkowi PwC opracowali projekty stosownych zmian w ustawie o VAT i podatkach dochodowych, który następnie przeszły ścieżkę legislacyjną i zostały przyjęte przez parlament. Dzięki eksperckiemu wsparciu ze strony PwC udało się doprowadzić do sytuacji, w której darowizny żywności przekazywane przez przedsiębiorców na rzecz organizacji charytatywnych (banków żywności) są zwolnione z opodatkowania, które dotąd zniechęcało ich do takich działań

W 2009 roku z inicjatywy PwC zawiązała się koalicja „Charytatywny SMS bez VAT”, do której przystąpiły największe organizacje charytatywne w kraju, m. in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Batorego, Fundacja TVN i kilkanaście innych. Celem koalicji jest doprowadzenie, w ramach obowiązujących ram prawnych, do zaniechania pobierania podatku VAT od charytatywnych SMSów, a w konsekwencji sprawienie, że całość środków przekazywanych na pomoc będzie trafiała do potrzebujących. Oprócz drogi formalnej, zdecydowano się na zainicjowanie zakrojonej na szeroką skalę kampanii społecznej. W tym celu między innymi założono stronę internetową koalicji (www.smsbezvat.pl), gdzie zbierane są podpisy z poparciem dla akcji.

Aby ukazać poziom zaangażowania firmy, warto dodać, że np. w okresie VII 2008 – VI 2009 na działania PRO BONO pracownicy PwC przeznaczyli blisko 1000 godzin swojej pracy. Biorąc pod uwagę koszty czasu pracy poszczególnych konsultantów i menedżerów, oznacza to przekazanie przez firmę społeczeństwu kwoty 620 tys. zł.

Paulina Kaczmarek jest Koordynatorką Fundacji PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie”.

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop