07.02.2012 r.

Szczyt Ziemi 2012 w Rio

Konferencja Narodów Zjednoczonych Rio 20+ (The United Nations Conference on Sustainable Development, UNCSD) to najistotniejsze wydarzenie w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym roku. Rozmowy skupią się na dwóch głównych kwestiach:  efektywnym promowaniu zrównoważonego rozwoju oraz globalnej instytucjonalizacji współpracy w tym obszarze.

Czas podsumowań i nowych wyzwań

Data i miejsce wybrane zostały nieprzypadkowo – w 2012 mija 10 lat od pierwszego Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. Co więcej, 20 lat temu w Rio de Janeiro odbył się Szczyt Ziemi, który zakończył się podpisaniem tzw. Agendy 21 określającej ramy międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony środowiska.

Nadchodząca konferencja w nawiązaniu do tego wydarzenia nazywana jest Rio +20 i ma za zadanie podsumować dwadzieścia lat realizacji idei zrównoważonego rozwoju oraz wyznaczyć jej nowe priorytety odpowiadające światowym wyzwaniom ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 22 czerwca 2012 w Rio de Janeiro.

Przyszłość, której chcemy

Osoby i podmioty uczestniczące w tegorocznej konferencji będą skupiać się na dwóch priorytetach. Pierwszy z nich to ekonomia oparta na zielonych rozwiązaniach i przyczyniająca się w sposób zrównoważony do rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie w kontekście eliminacji ubóstwa.

Organizatorzy przygotowali listę 7 istotnych wyzwań w tej kwestii:

  • Miejsca pracy  - potrzeba nowych miejsc pracy i lepszych warunków pracy, w tym szczególnie tzw. „zielonych” miejsc pracy oraz inkluzji społecznej.
  • Energia – konieczność zapewnienia szerokiego dostępu do nowoczesnych źródeł energii, w tym odnawialnej, a także efektywnego wykorzystywania już istniejących sieci i zasobów.
  • Miasta – rosnąca potrzeba zrównoważonego rozwoju miast, szczególnie w kontekście ekologicznym i społecznym
  • Żywność – konieczność zredefiniowania globalnej polityki i filozofii w kontekście produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, szczególnie w kwestii głodu oraz rosnącej liczby ludności.
  • Woda – potrzeba zmian w zarządzaniu światowymi zasobami wody słodkiej, poprawa dostępu do niej i jej jakości
  • Oceany – konieczność zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi oraz ochrona oceanów jako elementu stabilizującego klimat i procesy przyrodnicze
  • Katastrofy naturalne – potrzeba aktywnego przeciwdziałania oraz globalnej współpracy na rzecz walki z ich skutkami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi.

Drugi postulat konferencji to instytucjonalizacja globalnej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, która ma doprowadzić do większej harmonizacji i efektywności tych działań. Organizatorzy proponują m.in.:

  • Poszerzenie kompetencji i możliwości finansowych już istniejących instytucji tj. UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych), UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) czy Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zrównoważonego Rozwoju
  • Większą koordynację w zakresie światowego zarządzania zmianami klimatu
  • Bardziej aktywną rolę międzynarodowych instytucji finansowych tj. Bank Światowy, Regionalne Banki Rozwoju czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Co po Rio?

Wymiernym efektem kolejnego Szczytu Ziemi ma być podpisanie dokumentu, którego szkic jest już publicznie dostępny na stronie internetowej konferencji.

Proponuje on m.in. znaczne rozszerzenie kompetencji Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Zrównoważonego Rozwoju lub jej zmianę w Radę Zrównoważonego Rozwoju przy ONZ, rozpoczęcie nowej inicjatywy Sustainable Energy for All. Dokument proponuje także stworzenie listy Zrównoważonych Celów Rozwoju, które – na wzór Milenijnych Celów Rozwoju – miałby zostać określone przez odpowiednie wskaźniki i osiągnięte do 2030 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty i publikacje znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.uncsd2012.org

Źródło: CSRinfo.org

 

 

 

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop