25.02.2009 r.

Warmińsko-Mazurskie Centrum CSR

Beata Abramska
Od sierpnia 2008 r. Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu oraz Olsztyńską Lożą Business Center Club rozpoczęli realizację projektu finansowanego z programu POKL w ramach priorytetu 8.1.3.
Celem głównym projektu jest:
⇒ Lokalny sojusz na rzecz promowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i idei flexicurity (FiC).
Cele szczegółowe:
⇒ Podniesienie wiedzy, świadomości i zwiększenie wymiaru praktycznego w obszarze CSR i flexicurity wśród partnerów społecznych i lokalnej społeczności.
⇒ Wypracowanie priorytetów dla wdrażania idei flexicurity.
⇒ Zaangażowanie partnerów społecznych w rozwój CSR.
⇒ Wypracowanie standardów CSR dla MSP.

Projekt obejmuje swoimi działaniami osiem powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: olsztyński, ostródzki, iławski, lidzbarski, piski, ełcki, giżycki i kętrzyński.

Na tych terenach, oprócz konferencji informująco - promujących, odbywają się szkolenia dla promotorów odpowiedzialności społecznej oraz warsztaty dot. flexicurity. Rezultatem jest wyszkolenie 80 promotorów i uruchomienie regionalnego oraz siedmiu powiatowych Centrów CSR. W warsztatach dot. flexicurity uczestniczy 120 osób, reprezentantów pracodawców, pracowników i samorządowców. Program szkolenia oraz materiały pomocnicze opracowano m.in. na bazie doświadczeń z Partnerstwa "Work quality and CSR" (Equal). Zajęcia prowadzą osoby doświadczone w tematyce: wykładowcy na UWM, realizatorzy  projektu krajowego z IW Equal.

Od stycznia 2009 r. zaczęły funkcjonować Centra, które wraz z biurem utworzyły sieć współpracy na rzecz adaptacyjności i promowania nowych idei: CSR i flexicurity. Rolą promotorów jest: nawiązywanie kontaktu z lokalnymi firmami i przekazywanie informacji (CSR, FiC), dyżury w Centrach, kontakt z lokalnymi mediami, udział w lokalnych imprezach i promocja CSR i FiC, prezentacja materiałów informacyjnych na lokalnych targach, imprezach itp.

Rezultatem projektu będą także podpisane lokalne porozumienia o zawiązywaniu Partnerstw na rzecz adaptacyjności, z uwzględnieniem idei CSR oraz podpisywanie paktów wdrażania zasad flexicurity w MSP. Eksperci ze Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, w oparciu o kilkumiesięczną współpracę z beneficjentami z powiatów, opracują standardy CSR dla mikro i MSP. Wnioski z projektu i standardy zostaną umieszczone w rekomendacji dla praktyki (wersja papierowa i elektroniczna) dostępnej na stronie www.wmcentrum-csr.net

Źródło: CSRinfo


Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij