23.11.2009 r.

Osiem wydarzeń środowiskowych - zaprasza firma Abrys

W ciągu najbliższych tygodni odbędzie się szereg wydarzeń środowiskowych od Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego po Forum Recyklingu. A to wszystko w ramach Targów Poleko, które rozpoczną się już jutro w Poznaniu.

Poniżej prezentujemy listę ciekawych wydarzeń,  z których część ma miejsce już dzisiaj:

XIII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny
Gala Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego
Wystawa szklanych statuetek

Finał konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu
Forum Recyklingu
Forum Czystej Energii
Debata -Ekoinnowacje made in Poland. Bliska czy odległa przyszłość?
Debata - Kadry dla ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

XIII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny
23 listopada 2009 r. –Sala WTC, World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12

Wiodący temat tegorocznej edycji Zjazdu to „Gospodarka odpadami – uwarunkowania i wyzwania”. Podczas konferencji zajmiemy się ważnym tematem organizacji systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Szczególne miejsce w obradach zajmuje panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele resortów gospodarki. Ministrowie przedstawią aktualne prace i założenia do nowelizacji ustawy o odpadach. Omówione zostaną tematy dotyczące składowania odpadów komunalnych, selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Specjaliści poruszą kwestie projektów budowy mechaniczno-biologicznych zakładów przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Jak co roku w programie Zjazdu znajdą się imprezy towarzyszące, seminaria i konferencje prowadzone przez osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska. Zapraszamy na Seminarium pt. „Efektywne zarządzanie energią w gminach”, które odbędzie się 23 listopada br., w małej salce WTC. Tradycyjnie pierwszy dzień kongresu zakończy się uroczystą Galą, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska. W drugim dniu Zjazdu będziemy gościć Ambasadę Danii jako współorganizatora „Dnia Duńskiego” – seminarium poświęconego duńskim doświadczeniom i technologiom dla ochrony środowiska.

Gala Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego
23 listopada 2009 r., (Kino Apollo)

Działanie na rzecz ochrony środowiska to potrzeba pokonania wielu barier, coraz więcej osób i instytucji podejmuje ten trud.  Zwyczajem stało się już, że na koniec pierwszego dnia Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego podczas uroczystej Gali zostają wręczone nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska:

  • Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciech Dutki
  • Tytuł „Promotora Energetyki Odnawialnej" miesięcznika „Czysta Energia"
  • Puchary Recyklingu
  • Tytuł Dyrektora Roku 2008 Zakładu Oczyszczania Miasta
  • Nagroda w konkursie organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wystawa szklanych statuetek
24-27 listopada 2009 r. (Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 3)
Otwarcie wystawy – 24 listopada 2009 r., godz. 12sta

Ekologia nie musi być nudna, przedstawiając niezwykłe rzeźby ze szkła udowadniamy, że ekologia to piękno, które sami możemy kształtować. Dlaczego szkło? Ponieważ jest to tworzywo, które łatwo poddać recyklingowi, wykorzystywane jest w wielu dziedzinach życia, dziś nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez szkła. Szkło pozostawione samo sobie nie zanieczyszcza środowiska.

Poza tym od szkła rozpoczęła się I edycja konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, która odbyła się w 1999 r. „Szklana Statuetka” bo taka 10 lat temu powstała kategoria w tym roku obchodzi swój okrągły jubileusz. Prezentując prace prof. Zbigniewa Horbowego – artysty-plastyka zajmującego się wzornictwem przemysłowym, szkłem unikatowym i użytkowym oraz przekazując ciekawostki z życia i produkcji szkła, chcemy zwiększyć świadomość ekologiczną zwiedzających wystawę, wskazać na problem recyklingu szkła oraz ukształtować nawyk selektywnej zbiórki.

Wystawa ta to także docenienie dotychczasowego wkładu wszystkich laureatów, którzy brali udział w konkursie „Przeglądu komunalnego” o Puchar Recyklingu, w ciągu dziesięciu lat jego trwania zostało zebranych ponad 500 tys. ton posegregowanych odpadów, uczestnicy konkursu podjęli tysiące przedsięwzięć ekologicznych a łączna pula nagród finansowych osiągnęła dwa miliony złotych.


Finał konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu

24 listopada 2009 r. (Międzynarodowe Targi Poznańskie, Iglica, godz. 13sta)

X edycja konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu to wspaniała okazja do podsumowania funkcjonowania idei samego konkursu. 10 lat temu, kiedy w Polsce jeszcze nie podejmowano na tak szeroką skalę działań z zakresu segregacji odpadów, firma ABRYS podjęła inicjatywę dzięki której zachęca do dziś zarówno podmioty zajmujące się ochroną środowiska jak i osoby prywatne do podejmowania trudnych spraw związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów.

Każda edycja konkursu to setki podmiotów wdrażających jego ideę w życie, to zebranie setek ton posegregowanych odpadów, to organizacja niezliczonych imprez proekologicznych, to w końcu wyróżnienie tych, którzy najmocniej przyczyniają się do wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Forum Recyklingu
24-26 listopada 2009 r. (Międzynarodowe targi Poznańskie, pawilon 3)

Tegoroczne Forum Recyklingu rozpocznie się w pierwszym dniu trwania Targów i odbywać się będzie, inaczej niż w latach ubiegłych, w pawilonie 3. Organizatorami są: miesięcznik „Recykling” i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Podczas trzydniowego cyklu seminariów połączonych z dyskusjami zostaną omówione trzy bloki tematyczne. W pierwszym dniu Forum zostaną poruszone dwa zagadnienia – odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako paliw alternatywnych. Moderatorem spotkania będzie prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie będzie m.in. okazją do oceny sytuacji na polskim rynku odpadów opakowaniowych w czasie kryzysu gospodarczego oraz wymiany zdań na temat projektów zmian w ustawie „opakowaniowej”.

Kolejny dzień Forum, w którym zostanie omówiony problem zbiórki oraz recyklingu elektroodpadów i zużytych baterii i akumulatorów poprowadzi dr inż. Ireneusz Baic z Centrum Gospodarki Odpadami w Katowicach. Tematem przewodnim w tym dniu będzie projekt nowelizacji dyrektywy WEEE i jej wpływ na polskie regulacje, a także półroczna ustawa o bateriach i akumulatorach. Przedstawione zostaną m.in. nowe zasady sprawozdawczości dla tej grupy odpadów niebezpiecznych oraz technologie ich unieszkodliwiania w wybranych zakładach przetwarzania.

Moderatorem w ostatnim dniu Forum Recyklingu, poświęconym recyklingowi pojazdów wycofanych z eksploatacji, będzie Ryszard Gola-Sienkiewicz z Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Przedmiotem referatów będą m.in. sposoby postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, problemy z transgranicznym przemieszczaniem wraków pojazdów oraz rozwiązania finansowe i informatyczne dla stacji demontażu. Ożywiona dyskusja towarzyszyć będzie z pewnością tematowi projektowanych zmian w przepisach regulujących recykling samochodów w Polsce.

Rozmowy na temat obecnej sytuacji gospodarczej na rynku odpadów, problemów niepokojących branżę oraz oczekiwanych zmian w ustawodawstwie staną się, bez wątpienia, dla wielu uczestników Forum cennym źródłem wiedzy oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Forum Czystej Energii
24-26 listopada 2009 r., (Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 4)

Decyzja Unii Europejskiej w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego stała się dla Polski ogromnym wyzwaniem. Panujący wokół jej wdrożenia klimat stał się bardzo medialnym tematem. Postępujące zmiany klimatyczne, których poważnym powodem jest zanieczyszczenie powietrza emisją dwutlenku węgla, powstającą podczas wytwarzania energii z kopalnych paliw, wymagają podjęcia działań w kierunku ograniczenia tego zjawiska.

Zarówno potrzeba realizacji unijnych postanowień, jak i potrzeba prowadzenia zrównoważonej gospodarki skłania do prowadzenia masowej edukacji. Do energetyki muszą wkroczyć nowe, efektywniejsze technologie spalania, emitujące mniej dwutlenku węgla, czyste technologie węgla CCS oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii. Niezbędna jest szeroka dywersyfikacja źródeł energii oraz promocja wysoko sprawnej kogeneracji. Produkcja energii w rozproszonych sprawnych jednostkach może polepszyć nasze bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszyć zależność od zagranicznych rynków oraz stworzyć wiele nowych miejsc pracy.

Na terenie Specjalnej Ekspozycji Salon Czystej Energii odbędzie się trzydniowe seminarium Forum Czystej Energii, które organizowane jest przez redakcję miesięcznika „Czysta Energia” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Mające znamiona masowej edukacji, połączonej z przedstawianiem referencyjnych rozwiązań inwestycji i technologii, wykorzystujących odnawialne zasoby energii. Przeciętnie w Forum uczestniczy około 400 osób. Salon sukcesywnie rozrasta się, coraz chętniej uczestniczą w nim firmy zagraniczne zainteresowane wejściem na polski rynek.

Organizowane Forum przyciąga do Salonu zwiedzających Targi POLEKO. Z kolei uczestnicy FORUM chcą uzyskaną na nim wiedzę skonfrontować z praktyką, dlatego chętnie odwiedzają Salon. Tak więc Forum i Salon wzajemnie się uzupełniają.
Program Forum dostosowywany jest do najnowszych trendów rozwoju energetyki odnawialnej oraz poszanowania energii. Kolejno implementowane do polskiego prawa dyrektywy UE i konieczność ich realizacji znajdują odbicie w programie Forum.

Debata -Ekoinnowacje made in Poland. Bliska czy odległa przyszłość?
24 listopada 2009 (Międzynarodowe Targi Poznańskie pawilon 3a,
sala debat. godz. 10:30)

Ekoinnowacje są ogromną szansą dla polskiej nauki i polskich przedsiębiorców, a tym samym dla krajowej gospodarki. Niepodważalne jest, że są bardzo potrzebne, ale dynamika ich rozwoju w naszym kraju jest słaba. Czy istnieje rynek technologii środowiskowych w Polsce? Jak zwiększyć na nie popyt oraz jaki potencjał ekoinnowacji mamy w naszym kraju? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w ramach debaty pt. ,,Ekoinnowacje made in Poland. Bliska czy odległa przyszłość?". Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie internetowej www.ecomanager.pl.

Debata - Kadry dla ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
26 listopada 2009r., (sala w pawilonie 3a, godz. 11.00-13.00)

Jakość kadr jest niezwykle istotnym czynnikiem, który może zadecydować o osiąganiu – zakładanych przez państwo, samorząd terytorialny czy też przedsiębiorców – celów mających zapewnić zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Szczególnie ważne jest to w kontekście wagi, jaką Unia Europejska przypisuje ochronie środowiska i wyzwań, jakie w tym zakresie stoją przed naszym krajem.

Warto zatem zastanowić się, czy poziom kształcenia i przyjęte na krajowych uczelniach wyższych programy nauczania są adekwatne do rynkowych potrzeb pracodawców. Właśnie dlatego redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje debatę pt. „Kadry dla ochrony środowiska i gospodarki komunalnej”. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki i administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego), odpowiedzialni za edukację na studiach wyższych i realizujący zadania z zakresu ochrony środowiska, a także reprezentanci przedsiębiorców.

Więcej informacji na temat targów Poleko 2009 na stronie wydarzenia.

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij